ດ່ວນ! ອົງການ PEFC ປະກາດໃຫ້ທືນໂຄງການຂະນາດນ້ອຍດ້ານອະນຸລັກປ່າໄມ້ ສຳລັບxu 2017. ຜູ້ໃດສົນໃຈເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່: http://pefc.org/projects/collaboration-fund/2017-competition

ປິດຮັບສະໜັກວັນທີ່ 31/3/2017.


 

ທືນຂະນາດນ້ອຍ! ອົງການ ALiSEA ໃຫ້ທືນຂະນາດນ້ອຍສຳລັບການສົ່ງເສີມລະບົບນິເວດກະສິກຳໃນ ສປປ ລາວ. ຕິດຕາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ http://ali-sea.org/guidelines/ 

 


ໜ້າສົນໃຈ! ອົງການ IAIA ປະກາດໃຫ້ທືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບປີ 2017 ເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່:

http://iaia.org/annual-conference.php