ແຈ້ງການ

 

ຮຽນ:     ທ່ານຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນ, ຜູ້ອຳນວຍການສູນແລະຜູ້ອຳນວຍການຫໍສະມຸດກາງ

ເລື້ອງ:    ເປີດຮັບສະໝັກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ (Research proposal) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດປະຈຳສົກປີ 2017-2018

            ອະທິການບໍມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າໃນປີ 2017-2018 ນີ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ເປີດຮັບສະໝັກເອົາບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ(Research proposal) ສຳລັບປີ 2017 ນີ້, ຊຶ່ງຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ໆຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຈະເນັ້ນໃສ່ປະເດັນລຸ່ມນີ້:       

 1. ຍຸດທະສາດແລະທ່າແຮງຂອງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (ການປະເມີນຜົນແລະຄວາມຍືນຍົງ)
 2. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະຕາມທິດສີຂຽວ(ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມ)
 3. ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ(ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ, ກະເສດກະສິກຳອີນຊີ, ການຍົກສະມັດຕະພາບດ້ານການຜະລິດກະສິກຳ)
 4. ການຄາດຄະເນໄພພິບັດແລະຜົນກະທົບ
 5. ຊີວະນານາພັນ(ຄົ້ນຫາ, ປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້)
 6. ຄຳສັບຂອງພາສາລາວ(ສຶກສາສົມທຽບຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນພາສາລາວແລະພາສາໄທ)
 7. ພະລັງງານ (ສະອາດແລະຍືນຍົງ)
 8. ວິແກ້ໄຂການສັນຈອນທີ່ແອອັດໃນນະຄອນຫຼວງ
 9. ນະວັດຕະກຳ(ການຮຽນ-ການສິດສອນ)
 10. ການສົ່ງເສີມແລະການພັດທະນາຊຸມຊົນ(ພູມປັນຍາຊາວບ້ານ, ນະວັດຕະກຳທາງສັງຄົມ)
 11. ເສດຖະກິດຂອງລາວ: ໂຄງປະກອບດ້ານເສດຖະກິດ(ໂຄງສ້າງທາງດ້ານເສດຖະກິດ)
 12. ການພັດທະນາທຸລະກິດລາວ(ເສດຖະກິດຈຸລະພາກ)
 13. ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ(ທີ່ດິນ, ແຫຼ່ງນຳ້ແລະປ່າໄມ້)
 14. ການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ (ການລະເມີດສິດລັດ-ບຸກຄົນ), ການຍົກຍ້າຍ
 15. ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
 16. ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີແລະນະວັດຕະກຳ
 17. ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແລະທຸລະກິດການບໍລິການຂອງລາວ

 

ຮ່າງບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຄວນປະກອບດ້ວຍ:

 1. ຊື່ຂອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ
 2. ຊື່ແລະນາມສະກຸນນັກຄົ້ນຄວ້າຫຼັກແລະທີມງານ, ບ່ອນສັງກັດ, ເບີໂທລະສັບແລະອີເມລ໌ (ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າໜຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ມີທີມງານບໍ່ຫຼຸດ02ທ່ານແລະບໍ່ເກີນ05ທ່ານ).
 3. ພາກສະເໜີ: ໃນພາກນີ້ຄວນເວົ້າເຖິງ
  • ປະຫວັດຄວາມເປັນມາແລະຄວາມສຳຄັນຂອງໂຄງການ, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ຊ່ອງຫວ່າງຂອງທິດສະດີຫຼືການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  • ຈຸດປະສົງຂອງການຄົ້ນຄວ້າ
  • ຂອບເຂດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ (ອາດຈະປະກອບມີຂອບເຂດດ້ານສະຖານທີ່, ເວລາຫຼືດ້ານເນື້ອໃນ)
  • ຜົນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ
 4. ວິທີການຄົ້ນຄວ້າ
  ໃນພາກດັ່ງກ່າວນີ້ຄວນມີການກຳນົດວິທີການຄົ້ນຄວ້າ (Research methodology) ຊຶ່ງອາດມີວິທີການຄົ້ນຄວ້າທີ່ນຳໃຊ້ຮູບແບບທາງດ້ານປະລິມານ, ດ້ານຄຸນນະພາບ, ແບບທົດລອງຫຼືອື່ນໆ, ເຄື່ອງມືໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ປະຊາກອນແລະກຸ່ມຕົວຢ່າງ, ວິທີການເລືອກຫຼືກຳນົດກຸ່ມຕົວຢ່າງ, ວິທີການໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນແລະອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ໃນພາກສ່ວນນີ້.
 5. ແຜນການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ
  • ຕາຕະລາງເວລາຫຼືແຜນດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງຂອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ, ຈຳນວນຄັ້ງແລະຄົນເຂົ້າຮ່ວມກິດ

ຈະກຳ

 • ງົບປະມານໃນການຄົ້ນຄວ້າ(ໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງຕາມເອກະສານທີ່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນ

ການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ)

 1. ເອກະສານອ້າງອີງ(ຕາມລະບົບ APA)
 2. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ (ໃນພາກດັ່ງກ່າວນີ້ຖ້ານັກຄົ້ນຄວ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກການສຳພາດຫຼືຈາກການຕອບແບບສອບຖາມ, ຄວນມີຮ່າງບົດສຳພາດຫຼືຮ່າງແບບສອບຖາມ).

 

ບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ນຳສົ່ງເຖິງຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະບໍລິການວິຊາການ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຊຶ່ງກຳນົດສ່ົງບົດນຳເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 28/02/2017.

 

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບແລະຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າທ່ານຈະລະດົມນັກຄົ້ນຄວ້າພາຍໄຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທ່ານຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າໃນສົກປີ 2017 ນີ້ດ້ວຍ.

                                                                                                                                                           

           

ດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງ

                                                                                                ອະທິການບໍດີ