ຮູບແບບ ແລະເງື່ອນໄຂການຮັບບົດຕີພິມໃນວາລະສານ ມຊ

ຂະບວນການຈັດພິມ ແລະເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງ ມ.ຊ

          ວາລະສານ ວິທະຍາສາດ ຂອງ ມ.ຊ ຈະໄດ້ທຳການຈັດພິມປີລະ 2 ສະບັບ (ລາຍ 6 ເດືອນ) ເລີ່ມແຕ່ ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນໄປ, ຮູບແບບຂອງການເຜີຍແຜ່ວາລະສານມີສອງແບບຄື: ເປັນປຶ້ມ ແລະຮູບແບບ E-Journal ທາງ Website ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຕາມຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນການລຸ່ມຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ກອງເລຂາບັນນາທິການອອກແຈ້ງການຮັບບົດເພື່ອລົງຕີພິມໃນວາລະສານວິທະຍາສາດຂອງ ມ.ຊ
 2. ກອງເລຂາບັນນາທິການກວດກາຄວາມສົມບູນ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕົ້ນສະບັບ
 3. ກອງເລຂາບັນນາທິການຈັດສົ່ງຕົ້ນສະບັບໃຫ້ຜູ້ຊົງຄຸນນະວຸດອ່ານ ເພື່ອປະເມີນສະບັບຕົ້ນອີກຄັ້ງ.
 4. ກອງເລຂາບັນນາທິການຈັດສົ່ງຕົ້ນສະບັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂຽນເພື່ອທຳການປັບປຸງແກ້ໄຂຕາມຜົນຂອງການປະເມີນ ຈາກຜູ້ຊົງຄຸນນະວຸດ ແລະສົ່ງກັບມາຍັງກອງເລຂາບັນນາທິການ
 5. ກອງບັນນາທິການດຳເນີນການຮວບຮວມຕົ້ນສະບັບເພື່ອຈັດເປັນຮູບເຫລັ້ມ
 6. ກອງບັນນາທິການທຳການຈັດພິມເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃນຮູບແບບສິ່ງພິມ ແລະຮູບແບບ E-Journal

ຫລັກການສຳລັບບົດທີ່ຈະລົງຕີພິມໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ ມ.ຊ

 

ສຳລັບຜູ່ສົ່ງບົດຄວາມ

          ວາລະສານວິທະຍາສາດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ເປັນວາລະສານທາງວິທະຍາສາດ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າດ້ວຍຮູບແບບສື່ສິ່ງພິມ ແລະສື່ທາງເວບໄຊ (Website) ເລື່ອງທີ່ຈະສົ່ງລົງຕີພິມນັ້ນຕ້ອງບໍ່ເຄີຍພິມອອກໃນວາລະສານອື່ນໆ ມາກ່ອນ (ຍົກເວັ້ນໃນຮູບແບບຂອງບົດຄັດຫຍໍ້). ຂໍ້ຄວາມ ແລະຂໍ້ຄິດເຫັນຕ່າງໆ ເປັນຂອງຜູ່ຂຽນບົດນນັ້ນໆ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຄວາມ ແລະຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄະນະບັນນາທິການ ຫລືຂອງວາລະສານວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດແຕ່ຢ່າງໃດ.

          ຜູ່ສົ່ງບົດຄວາມຈະຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຈາກຜູ່ຊົງຄຸນນະວຸດທີ ໃນຄະນະວິຊານັ້ນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງວິຊາການ ຄັດຕິດມາພ້ອມ.

ຮູບແບບ ແລະການຈັດພິມ

 • ບົດຈະຕ້ອງເປັນພາສາລາວ ດ້ວຍຮູບແບບຕົວຫນັງສື ເພັດສະລາດ OT Unicode (PhesarathOT Unicode) ຫລື ຖ້າຫາກເປັນພາສາອັງກິດຈະຕ້ອງເປັນ (Times New Roman) ຂຽນດ້ວຍໂປຮແກຣມ Microsoft Word for Windows Office 2007-2010.
 • ຈຳນວນຫນ້າຂອງບົດບໍ່ເກີນ 10 ຫນ້າເຈັ້ຍ
 • ຊື່ເລື່ອງພິມດ້ວຍຕົວຫນາຂະຫນາດ 14 ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງສຸດ ແລະຈັດວາງໃຫ້ຢູ່ລະຫວ່າງກາງ, ຊື່ນັກຄົ້ນຄວ້າພິມດ້ວຍຕົວອັກສອນຂະຫນາດ 12 ຈັດວາງໃຫ້ຢູ່ດ້ານຂວາສຸດ.
 • ຂະຫນາດຂອງເຈັ້ຍ A4. ຂອບເຈັ້ຍດ້ານເທິງສຸດລະຍະ 75”, ຂອບເຈັ້ຍດ້ານຊ້າຍມືໃຫ້ມີລະຍະ1.25”, ຂອບເຈັ້ຍດ້ານຂວາມີຂະຫນາດ 0.75” ແລະຂອບເຈັ້ຍດ້ານລຸ່ມມີຂະຫນາດ 0.75”.
 • ລະຍະຫ່າງຂອງແຖວເທົ່າກັບ 0
 • ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ ແລະ ຍ່ອຍ ຢູ່ຊ້າຍມືສຸດຂອງຂອບເຈັ້ຍເທົ່າກັນ.
 • ລະຍະຫ່າງຈາກຫມາຍຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ ແລະ ຍ່ອຍນັ້ນ ໃຫ້ Tab ຫນຶ່ງຄັ້ງ ກ່ອນການຂຽນເນື້ອໃນ.
 • ການລົງແຖວຫຍໍ້ຫນ້າ ຫລື ຂີດຫນ້າໃຫ້ໃຊ້ Tab ຫນຶ່ງຄັ້ງ.
 • ແຜນວາດ ຫລື Text box ທີ່ມີຕັ້ງແຕ່ສອງອັນຂຶ້ນໄປໃຫ້ groupingເປັນອັນດຽວກັນ.
 • ຕາຕະລາງຖ້າບໍ່ຫມົດໃນຫນ້າດຽວກັນນັ້ນ ຫລື ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຂຶ້ນຫນ້າໃຫມ່ ທ່ານຕ້ອງຂຽນບອກໃນວົງເລັບແຖວສຸດທ້າຍບອກວ່າ (ຍັງມີຕໍ່) (to be continued)
 • ຕາຕະລາງທີ່ສືບຕໍ່ມານັ້ນ ຈະຕ້ອງໃສ່ຊື່ຫົວຂໍ້ເຫມືອນຊື່ເດີມ ຫລັງຈາກນັ້ນຕ້ອງຂຽນໃນວົງເລັບຕໍ່ (ຕໍ່) (cont).
 • ເລກທີບອກຫນ້າບໍ່ຕ້ອງໃສ່

ລາຍລະອຽດຂອງບົດປະກອບດ້ວຍ

 • ຊື່ເລື່ອງ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດສັ້ນກະທັດຮັດຊັດເຈນ ອ່ານແລ້ວໄດ້ໃຈຄວາມ ກົງກັບເລື່ອງທີ່ຕ້ອງການເຮັດຄົ້ນຄວ້າ.
 • ບົດຄັດຫຍໍ້ ພາສາລາວ 1 ຫນ້າເຈັ້ນຂະຫນາດ A4 ແລະ ພາອັງກິດ1 ຫນ້າເຈັ້ນຂະຫນາດ A4 ຫລືທັງສອງພາສາຢູ່ໃນຫນ້າດຽວກັນ ພ້ອມດ້ວຍຄຳສຳຄັນ (Key words)ຖ້າຫາກມີ.
 • ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ທີ່ມາຂອງບັນຫາ ກ່າວເຖິງທີ່ມາ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງບັນຫາ ຂອງເລື່ອງທີ່ຕ້ອງການຄົ້ນຄວ້າ.
 • ຈຸດປະສົງ ກ່າວເຖິງເປົ້າຫມາຍ ຫລື ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄົ້ນຄວ້າ.
 • ວິທີວິທະຍາ ກ່າວເຖິງວິທີການໃນການດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າດ້ວຍວິທີການໃດທີ່ທ່ານເລືອກໃຊ້,ກ່າວເຖິງແຫລ່ງທີ່ມາຂອງການຮວບຮວມຂໍ້ມູນ, ຂະບວນການເກັບຮວບຮວມຂໍ້ມູນ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະລະບຽບວິທີການທາງສະຖິຕິທີ່ນຳມາໃຊ້ ຂຽນໃຫ້ລະອຽດ.
 • ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ກ່າເຖິງຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຄົ້ນຄວ້າ ຕາມລຳດັບຂັ້ນຕອນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ
 • ສະຫລຸບ ກ່າວເຖິງຜົນສະຫລຸບຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ຫລື ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຄົ້ນຄວ້າ ພ້ອມດ້ວຍການວິພາກຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມໂຍງຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ກັບແນວຄິດທິດສະດີ ຫລືຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າຂອງຄົນອື່ນ, ຕ້ອງມີການສະຫລຸບໃຫ້ຊັດເຈນວ່າຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົນໄປສະຫນັບສະຫນູນ ຫລືໂຕ້ແຍ່ງກັບການຄົ້ນຄວ້າຂອງຄົນອື່ນແບບໃດ.
 • ຂໍ້ສະເຫນີ ກ່າວເຖິງການສະເຫນີໃນທັດສະນະຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກ່າວເຖິງການນຳເອົາປະໂຫຍດຈາກການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄປປະຍຸກໃຊ້ສຳລັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂໍ້ສະເຫນີສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນຕໍ່ຫນ້າ.
 • ເອກະສານອ້າງອີງ ກ່າວເຖິງການຮວບຮວມເອກະສານຕ່າງໆ ສິ່ງຕີພິມຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າ ປະກອບມາດ້ວຍ ຕາມການກຳນົດຈຳນວນຫນ້າຂ້າງເທິງນັ້ນ, ການໃຊ້ຮູບແບບໃນການອ້າງອີງແມ່ນ APA (American Psychological Association) ການຈັດຮຽງອັນດັບແມ່ນນາມປີ (NameYear)ຮຽງຕາມອັກສອນຕາມຫລັກການວັດຈະນານຸກົມ ການຂຽນອ້າງອີງແບບນີ້ ທ່ານຕ້ອງເລືອກປະເພດເອກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແຫລ່ງທີ່ມາຂອງເອກະສານ ຫລືຂໍ້ມູນທີ່ນຳມາອ້າງອີງ (Typeof Source) ພາສາທີ່ໃຊ້ໃນການຂຽນເອກະສານອ້າງອີງແມ່ນພາສາລາວ ແລະພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຫາກແມ່ນພາສາອື່ນໆ ແມ່ນໃຫ້ແປເປັນພາສາອັງກິດ.

ລາຍລະອຽດບາງປະເພດຂອງການຂຽນເອກະສານອ້າງອີງ

ຂັ້ນຕອນການສົ່ງບົດ

 • ການສົ່ງບົດຂອງຕົນແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດເທິງນັ້ນ
 • ພິມຕົ້ນສະບັບອອກ 1 ສະບັບ ແລະສຳເນົາໃສ່ແຜ່ນ CD 1 ແຜ່ນ
 • ສະຖານທີ່ແມ່ນ ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະບໍລິການວິຊາການ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ (ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ)
 • ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: 021 770523 ຫລື This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ກໍລະນີບົດທີ່ຕ້ອງການເອກະສານຢັ້ງຢືນການຕີພິມ

 • ປະກອບເອກະສານສະເຫນີຈາກຫນ່ວຍງານຕົ້ນສັງກັດຂອງທ່ານ ມາຍັງ ທ່ານ ຫົວຫນ້າບັນນາທິການ ວາລະສານວິທະຍາສາດ ມຊ. ຕ້ອງການເປັນພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ (ຫລືທັງສອງພາສາ)
 • ບອກລາຍລະອຽດທີ່ມາຂອງບົດຄົ້ນຄວ້າເປັນສ່ວນບຸກຄົນ, ການຮ່ວມມື, ວິທະຍານິພົນ. ອະນຸມັດຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າຈາກຫນ່ວຍງານໃດ. ລະຍະເວລາໃນການດຳເນີນການປີໃດຫາປີໃດ ແລະສຳເລັດລົງໃນປີໃດ.