ຫ້ອງຫານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

                                ໂທ: 856 21 770523

 

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ:          ສຈ. ປອ. ສູນທອນ ພົມມະສອນ

ໂທ: 020 22409284

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ:         ອຈ. ປອ. ສິດທິໄຊ ໄຊຍະວົງ

ໂທ: 020 55043159

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິການວິຊາການ:     ຮສ. ກິ່ງແກ້ວ ສາຍຄຳໃບ

ໂທ: 020 22222126

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ຫົວໜ້າພະແນກຊັບສິນທາງປັນຍາ

ອຈ. ສີວິໄລ ບຸດພົມວິຫານ

ໂທ: 020 78999959

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວາລະສານ

ອຈ.ປອ. ສາຍທອງ ວິໄລວົງ

ໂທ: 020 22495119

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ສົ່ງບົດຄວາມລົງຕີພິມກັບວາລະສານວິທະຍາສາດ ມຊ

ອຈ.ປອ. ສາຍທອງ ວິໄລວົງ

ໂທ: 020 22495119

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.