ຫ້ອງຫານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

                                ໂທ: 856 21 770523

 

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ:          ສຈ. ປອ. ສູນທອນ ພົມມະສອນ

ໂທ: 020 22409284

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ:         ຮສ. ປອ. ໂພສີ ຈັນມິ່ງ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ:     ຮສ. ກິ່ງແກ້ວ ສາຍຄຳໃບ

ໂທ: 020 22222126

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ຫົວໜ້າພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າ

ອຈ. ສີວິໄລ ບຸດພົມວິຫານ

ໂທ: 020 78999959

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ສົ່ງບົດຄວາມລົງວາລະສານ

ອຈ.ປອ. ສາຍທອງ ວິໄລວົງ

ໂທ: 020 22495119

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.