ສະຖິຕິໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງ ມຊ

 

ສົກສຶກສາ

ທືນລັດຖະບານ

ທືນວິຊາການຂອງຄະນະ

ຈຳນວນ

2011-2012

30

10

40

2012-2013

51

24

75

2013-2014

33

15

48

2014-2015

29

10

39

2015-2016

28

42

70