ແຜນຍຸດທະສາດທີ 4: ພັດທະນາການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ.

         ເພື່ອນຳໄປສູ່ການພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ນຳໜ້າຂອງ ຊາດ, ທຽບທັນກັບພາກພື້ນແລະສາກົນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ເຕັກນິກຂອງບັນດາຄູອາຈານໃນແຕ່ລະພາກວິຊາ ແລະຄະນະວິຊາໃຫ້ເຂັ້ມແຂງທັງສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະເທດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ພັດທະນາ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກສະໄໝໃໝ່ໃນອະນາຄົດໂດຍແນໃສ່ການປັບປຸງປະສົບການ, ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການຂອງຜູ້ສອນແລະຜູ້ຮຽນໃຫ້ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມໂດຍສະເພາະ ທາງດ້ານປະສິດທິຜົນໃນການບໍລິການເປັນທີ່ປຶກສາວິຊາການໂດຍ ເອົາໃຈໃສ່ບັນດາແຜນງານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ແຜນງານທີ 13: ສ້າງນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃຫ້ຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກີດ-ສັງຄົມ.
 • ຜະລິດນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາເອກໃຫ້ຫຼາຍແລະເລືອກຫົວເລື່ອງວິທະຍານິພົນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາຕົວຈິງຂອງປະເທດຊາດແລະສົ່ງເສີມນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີທີ່ມີພອນສະຫວັນໃຫ້ເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າ.
 • ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃຫ້ຄູອາຈານໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
 • ສ້າງຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳບົດປະລິນຍາໂທ,ປະລິນຍາເອກໂດຍໜູນໃຊ້ພະນັກງານບຳນານ.
ແຜນງານທີ 14: ສ້າງສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
 • ສ້າງສະຖາບັນ/ສູນຄົ້ນຄວ້າໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງສະຖາບັນຄົ້ນ ຄວ້າຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ.
 • ສ້າງເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.
 • ສ້າງພາກວິຊາປະລະມະນູນິວຄເລັຍເພື່ອຫັນເປັນອຸດສະຫະກຳ.
ແຜນງານທີ 15: ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
 • ສ້າງຖານຂໍ້ມູນນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຫົວບົດ ແລະ ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າຂອງ ມຊ ແລະ ຂອງ ເຄືອຂ່າຍທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.
 • ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຢູ່ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ, ຢູ່ພາຍໃນປະເທດແລະສາກົນ.
ແຜນງານທີ 16: ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
 • ປັບປຸງ,ສ້າງນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະການບໍລິການວິຊາການໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະນຳໃຊ້ໄດ້.
 • ສ້າງນະໂຍບາຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງ ມຊ, ຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍ, ປະເພດ ແລະ ຂະບວນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
 • ປັບປຸງຫ້ອງທົດລອງ ແລະ IT ຢູ່ແຕ່ລະຄະນະວິຊາເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ວຽກ ງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
ແຜນງານທີ 17: ສົ່ງເສີມການບໍລິການວິຊາການ
 • ສ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຂອງ ມຊ
 • ສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມແບບຕໍ່ເນື່ອງ
 • ສ້າງສູນເຄືອຂ່າຍກັບພາກສ່ວນຕ່າໆພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ
 • ອອກລະບຽບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຈາກການບໍລິການວິຊາການໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ສອດຄ່ອງ.