ສຈ. ດຣ. ສູນທອນ ພົມມະສອນ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

 

ອຈ. ປອ. ສິດທິໄຊ ໄຊຍະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ວາລະສານ

ຫົວໜ້າ: ອຈ. ປອ. ສາຍທອງ ວິໄລວົງ

ຮອງ: ປທ. ຈັນທະໝອມ ເດືອນມະນີ

ວິຊາການ: ປຕ. ກອນ ຈັນທິກູນ

 

ພະແນກສັງລວມ ຈັດບຸນວິທະຍາສາດ ແລະ ກອງປະຊຸມ

ຮອງ: ປທ. ມະນີຍົມ ດອກດວງນາລີ

ວິຊາການ: ປທ. ສີວຽງທອງ ທິບດາວັນ

ເລຂານຸການ: ປຕ. ສຸກ ແສງສຸລິຍາ

 

ພະແນກຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຫົວໜ້າ: ປທ. ສີວິໄລ ບຸດພົມວິຫານ

ຮອງ: ປທ. ຊະວະລິດ ແສງຊາດ

 

ພະແນກບໍລິການວິຊາການ

ຫົວໜ້າ: ຮສ. ປທ. ກິ່ງແກ້ວ ສາຍຄຳໃບ

ຮອງ: ປທ. ເກີດມີ ສັກດາວົງ

 

ສູນຄົ້ນຄວ້າຈີນ

ຫົວໜ້າ: ອຈ.ປອ.ສິດທິໄຊ ໄຊຍະວົງ

ຮອງ: ປທ. ປະຕິສິດ ມິດທິຍາພອນ

 

ສູນດີເລີດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ຫົວໜ້າ: ຊອ. ປອ. ສັນຕິ ກົງມະນີ

ຮອງ: ປອ. ພຸດທະສອນ ສີບຸນນະວົງ