ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ                                                                                               ເລກທີ          /ມ.ຊ

                                                                                          ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ           ກັນຍາ 2018

                                                           

ໜັງສືເຊີນ

 

ຮຽນ:   ທ່ານ ຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າສູນ, ສະຖາບັນ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການຫໍສະໝຸດ

ກາງ.

ເລື່ອງ:   ເຊີນນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກພາກສ່ວນຂອງທ່ານ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກຈະນຳສະເໜີຜົນການຄົ້ນ ຄວ້າຂອງຕົນໃນກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນ ແລະ ລະດັບຊາດ ຄັ້ງວັນທີ 05-06 ພະຈິກ 2018, ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

 

 • ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 071/ນຍ, ລົງວັນ ທີ 16 ມີນາ
 • ອີງຕາມໜັງສືອະນຸມັດຈັດກອງປະຊຸມສາກົນເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ຊາດ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ 005921/ຕປທ.ອປອ ລົງວັນທີ 31 ສິງຫາ  

 

ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ໃນປີ 2018 ນີ້ ມະຫາວິທະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດ ຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທັງລະດັບສາກົນ ແລະ ລະດັບຊາດຂຶ້ນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ‘ຊີວະນາໆພັນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳເພື່ອການພັດທະນາ’ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄັ້ງວັນທີ 05-06 ພະຈິກ 2018.

 

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຄົນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທັງເປັນການປະກອບ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ຍັງຈະເປັນການ ສ້າງເວທີ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງພະນັກງານ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ໄດ້ນຳສະເໜີຜົນ ງານການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມ, ນັກວິຊາການ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍ ລວມທັງວົງ ການນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບຮູ້, ນຳໃຊ້ ແລະ ສືບຕໍ່ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄຸນນະ ພາບສູງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງຖືເປັນກຽດຮຽນເຊີນມາຍັງ ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກຈະນຳສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົນ ໃນກອງປະ ຊຸມດັ່ງກ່າວ.  ບົດທີ່ຈະນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບໜຶ່ງໃນບັນດາຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ຊີວະນາໆພັນ (Biodiversity)
 2. ສິ່ງແວດລ້ອມ (Environment)
 3. ວິທະຍາສາດ (Sciences)
 4. ເຕັກໂນໂລຊີ (Technology)
 5. ນະວັດຕະກຳ (Innovation)
 6. ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ (Socio-economic development) ແລະ
 7. ດ້ານອື່ນໆທີ່ເປັນຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີ ກໍຈະໄດ້ພິຈາລະນາ

 

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຄວາມສົນໃຈນຳສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາປະເດັນດັ່ງກ່າວ, ກະລຸນາສົ່ງ

ບົດຄັດຫຍໍ້ (Abstract) ທີ່ບໍ່ເກີນ 400 ຄຳ ເປັນພາສາອັງກິດ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນ, ນຳສະເໜີບົດເປັນພາສາອັງກິດ) ຫຼື ບົດຄັດຫຍໍ້ເປັນພາສາລາວ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ, ນຳສະເໜີບົດເປັນພາສາລາວ)

 

ບົດຄັດຫຍໍ້

 • ພາສາອັງກິດ ແມ່ນໃຊ້ Time New Roman Font; Size 12pts; After Spacing: 6pts; Line Spacing: 1.15pts.
 • ພາສາລາວ ແມ່ນໃຊ້ Saysettha Font, Size 12pts; After Spacing: 6pts; Line Spacing: 1.15pts.
 • ບົດຄັດຫຍໍ້ບໍ່ເກີນ 400 ຄຳ (1 ໜ້າເຈ້ຍ A4) ແລະມີອົງປະກອບດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 1. ຊື່ຂອງບົດຄົ້ນຄວ້າ
 2. ຊື່ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ອີເມລ໌ (email) ເພື່ອຕິດຕໍ່
 3. ເນື້ອໃນຂອງບົດຄັດຫຍໍ້:
  • ບັນຫາ ຫຼື ປະເດັນທີ່ພາໃຫ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ
  • ຈຸດປະສົງ ແລະ ວິທີການຄົ້ນຄວ້າ
  • ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຄົ້ນຄວ້າ
  • ຂໍ້ແນະນຳ ຫຼື ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຖ້າມີ

 

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຄວາມສົນໃຈນຳສະເໜີບົດໃນກອງປະຊຸມ ກະລຸນາສົ່ງບົດຄັດຫຍໍ້ເປັນ (Word file) ໄປຍັງທີ່ຢູ່ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ຫຼື ພົວພັນນຳຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ,  ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ  ເພື່ອສົ່ງບົດຄັດຫຍໍ້ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ  19/10/2018. ສຳລັບຕົວຢ່າງຂອງແບບບົດຄັດຫຍໍ້ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງປະຊຸມແມ່ນໃຫ້ເບິ່ງໃນເວັບໄຊ້: http://www.raso.nuol.edu.la

 

 

ຕາຕະລາງເວລາ

ວັນທີ/ເດືອນ/ປີ

ກິດຈະກຳ

14/09/2018-19/10/2018

·         ແຈ້ງການກອງປະຊຸມ ແລະ ເປີດຮັບ ບົດຄັດຫຍໍ້

·         ຄະນະກຳມະການດ້ານເນື້ອໃນກວດກາ ແລະ ຄັດເລືອກບົດຄັດຫຍໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບ

20-31/10/2018

·         ກະກຽມປຶ້ມບົດຄັດຫຍໍ້ ແລະ ວາລະກອງປະຊຸມ

·         ສະຫຼຸບຈຳນວນຜູ້ນຳສະເໜີບົດ, ແຈ້ງຕອບຮັບ ແລະ ສົ່ງບັດເຊີນ

01-03/11/2018

·         ກະກຽມເຄື່ອງມືເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ

04/11/2018

·         ແຂກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຈາກພາຍໃນເດີນທາງມາເຖິງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ

05-06/11/2018

·         ດຳເນີນກອງປະຊຸມ

 

ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມ

            ກອງປະຊຸມສາກົນ ແລະ ລະດັບຊາດເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ຊາດໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ຄ່າທຳນຽມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

 • ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກວິຊາການ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກຈະນຳສະເໜີບົດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະໄດ້ເສຍຄ່າລົງທະບຽນ ຈຳນວນ 100,000 ກີບ/ຄົນ.
 • ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມຈະຈັດສັນອາຫານຫວ່າງ ແລະ ອາຫານທ່ຽງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳສະເໜີບົດ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມທັງໝົດ.

 

ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າທ່ານຈະລະດົມນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກພາກສ່ວນຂອງທ່ານສົ່ງບົດຄັດຫຍໍ້  ເພື່ອເຂົ້າຄັດເລືອກໄປນຳສະ

ເໜີຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນນີ້ດ້ວຍ.

                                                                       

ຮຽນເຊີນມາດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງ

                                                                                ອະທິການບໍດີ

 

 For more information please contact:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.